თურქული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს თურქულიდან ქართულ და ქართულიდან თურქულ ენაზე.
საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით.
Tel: 558 636869;
Tel: 577546577;
web WeTranslate.ge

Turkish language translator offers a translation Service of any complexity of text and documents from Turkish to Georgian and from Georgian into Turkish.
Any kind of Document with notarized cetrification.
Tel: 558 636869;
Tel: 577546577;
web WeTranslate.ge

Переводчик турецкого языка предлагает перевод любой сложности текста и документов с турецкого на грузинский и с грузинского на турецский.
Любой документ с нотариально заверенной сертификацией.
Tel: 558 636869;
Tel: 577546577;
web WeTranslate.ge